Polityka prywatności usługi świadczonej droga elektroniczną – formularz kontaktowy online

I [Administrator danych]

Administratorem danych osobowych użytkowników strony jest SOW18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 1 , 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000604970NIP : 5272761514, REGON : 363835344z administratorem danych można kontaktować się :

1) pod adresem korespondencyjnym: ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 1 , 00-491 Warszawa;

2) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@wowwola.pl

II [Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych]

 1. Udzielenie odpowiedzi, załatwienie sprawy
  1. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych przez Ciebie produktach lub usługach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora.
  2. Dane te będą wówczas przetwarzane w celu realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych, w tym profilowania, czyli dobierania treści pod względem potrzeb osoby, której przetwarzane dane dotyczą, dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), polegające na zaznaczeniu pola wyboru znajdującego się pod odpowiednimi polami do wpisania adresu e-mail lub numeru telefonu. W tym procesie administrator będzie podejmujmował decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, które polega na wykorzystaniu danych uzyskanych od osoby, które dane te dotyczą do oceny niektórych czynników osobowych w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o dane osobowe, które zostały nam przekazane w szczególności imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, preferencje poszukiwania nieruchomości. W konsekwencji administrator może służyć informacjami handlowymi dopasowanymi do osobistych preferencji osoby, której dane te dotyczą. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, odbywa się na podstawie udzielonej zgody (podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO) lub, w braku wyraźnej zgody w przypadku pozyskania danych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli osoba, której dane dotyczą kwestionuje wynik profilowania, może zgłosić reklamację na adres e-mail: biuro@wowwola.pl Reklamacja i weryfikacja wyniku profilowania zostanie rozpatrzona w sposób niezautomatyzowany. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez osobę o odpowiednich kompetencjach i upoważnieniu do podejmowania decyzji.
 2. Dochodzenie roszczeń
  1. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez administratora lub obrony przed roszczeniami, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników zawarte w formularzu kontaktowym online do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 6 lat zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego.
  2. Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika lub obrony przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.
 3. Statystyki korzystania z usług
  1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z formularza kontaktowego online i w tym celu korzysta z informacji statystycznych dostarczanych przez pliki cookies lub inne podobne technologie.
  2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.
  3. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez okres 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.

III [Odbiorcy danych użytkowników]

Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym online są ujawniane wyłącznie podmiotom z grupy administratora danych i partnerom biznesowym – podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym m. in. usługi hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, usług marketingowych czy usług obsługi klienta, a także firmom prawniczym i księgowym (lub ich podmiotom z grupy). Jednakże zawsze kierujemy się zasadą ograniczonego przetwarzania danych osobowych i przekazujemy je tylko w niezbędnym zakresie.

W szczególności dane osobowe będą przekazywane procesorom danych, tj. METROPOLIS INVESTMENTS spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (00-112) przy ul. Bagno 2 lok.7, posiadająca numer NIP: 527-282-02-05, numer REGON: 368269062, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000693878, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł oraz Kup i Mieszkaj spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-966) przy ul. Afrykańskiej 16/19, posiadająca numer NIP: 113-296-62-43, numer REGON: 369684857, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722440, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

IV [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (na podstawie art. 15 RODO);
  2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (na podstawie art. 15 ust. 3 RODO);
  3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (na podstawie art. 16 RODO);
  4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (na podstawie art. 17 RODO);
  5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (na podstawie art. 20 RODO);
  7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (na podstawie art. 21 RODO);
  8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

V [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) elektornicznie przez e-mail wysyłając na adres: kancelaria@uodo.gov.pl

4) telefonicznie: (22) 531 03 00 lub na infolinię 606-950-000.

VII [Akty prawne przywoływane w klauzuli]

 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
 2. art. 118 i n. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).